compassie (dutch version)

Compassie

Het is lang geleden dat ik hier wat heb geschreven. Er is veel gebeurd, en werk en leven nam veel tijd en energie van mij in beslag.

Veel gebeurtenissen van de afgelopen maanden en jaren waren schokkend. Ze hebben één ding gemeen. De reactie vanuit mijn oude zelf, mijn oude ik, was vaak woede, verdriet, onbegrip, boosheid, angst. De reactie die eigenlijk nodig was om daadwerkelijk een verandering teweeg te brengen was compassie. Of zoals een mooi oud nederlands woord het zegt: mededogen.

Compassie hebben met een mankend lammetje, een kever op zijn rug, een hongerend kind of een oudje met een stok is voor de meeste mensen redelijk makkelijk. Maar wat als compassie gevraagd wordt voor iets of iemand waarvan ons bloed gaat koken? Compassie met de mensen, die zwaneneieren met embryo’s erin naar de zwanenbeschermster gooien. Compassie met mensen die werken in de veeïndustrie en niet zien hoe ver hun handelen verwijderd is van de natuur. Compassie met de mensen die te paard onder een opgeknoopte gans doorrijden om het hoofd er af te rukken. Compassie met de mensen die vol opgekropte haat en onbegrip reageren op anderen, die huis en haard verlaten hebben op zoek naar vrede en veiligheid. Compassie met hen die je uitlachten en uitschelden voor boomknuffelaar omdat je hen om compassie vraagt. Compassie met de pestkoppen op het schoolplein. Met de hangjongeren in de wijk. Compassie met mensen die andere wezens leed berokkenen en daar geen probleem in lijken te zien. Wat heeft hen zo gemaakt?

Dat is compassie voor gevorderden. Dat is compassie 2.0. En ongelofelijk moeilijk. Want ons oude ik wil straf, schuld, boete, gerechtigheid, genoegdoening. Ons oude ik vraagt om oog om oog, tand om tand. Vergelding. Wraak.

Ons oude ik wil bloed zien vloeien en koppen zien rollen. Ons oude ik is vergeten hoe vaak we dit al hebben toegepast, en hoe bitter weinig verschil het ten lange leste heeft gemaakt. “You can bomb the world to pieces, but you can’t bomb it into peace”. Je kunt de wereld stuk bombarderen, maar je kunt de wereld niet naar vrede bombarderen…

Maar let wel. Compassie tonen betekent niet hetzelfde als goedpraten, vergoeilijken, met de mantel der liefde bedekken. Degenen die je een boomknuffelaar noemen omdat je om compassie vraagt, bagatelliseren de kracht van compassie en zetten je weg als een naieveling, iemand die zijn hoofd blijmoedig in een emmer vol regenboogkleurig zand stopt en problemen niet onder ogen wil zien. Compassie betekent niet rechttrekken wat krom is, maar wat krom is bloot leggen en dan helpen weer rechtop te staan.

Dus moeten we op zoek naar een nieuw paradigma. Een paradigma van de oude wijzen, die zeiden ‘jouw pijn is mijn pijn’. ‘Voorwaar ik zeg u, wat u de minste van mijn broeders hebt aangedaan, dat hebt u ook mij aangedaan’. ‘Vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen’. De ware betekenis van zulke uitspraken dringt pas door als je voorbij je woede, je angst, je onbegrip en je verdriet gaat. Als je op zoek gaat, gaat pellen, naar die ene prachtige kern, diep verborgen onder lagen van angst, boosheid, verdriet, indoctrinatie, woede, dan kom je bij de ziel, de kern, datgene dat net als jij afkomstig is van hetzelfde licht. Datgene dat net als jij vergeten is dat alles één is en één alles is. Pas dan kun je vergeven. Pas dan ervaar je echt, wat compassie inhoudt. En de weg erheen is lang, vol bochten, keer om – momenten, een pets tegen je voorhoofd en stop, denk, doe bankjes.

Compassie is liefde. Dus als je misstanden deelt, deel dan niet alleen de misstanden, maar ga ook actief op zoek naar oplossingen. Leef je woord, ‘walk the walk, talk the talk’. Deel ook je verwondering, zodat anderen mee mogen genieten. Deel je liefde, zodat anderen die liefde ook mogen ervaren. Omarm je eigen imperfecties. Je bent niet roomser dan de paus. Je mag falen, je mag struikelen, je mag het af en toe grandioos mis hebben. Zodat je vervolgens je best kan doen te slagen, door te lopen en rechtvaardig te zijn. Ook al lukt het allemaal niet in een dag 😉

Namasté

Four winds and Blessed Be

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

compassion

It’s been a long time since I last put something up here. Much has passed, work and life demanded my full energy and attention.

In the past months and years the world has seen many shocking events. They got one thing in common. The response from my old self, my old I, were often fury, sadness, incomprehension, anger, fear. The response dearly needed to make a change was compassion. Or as another beautiful, rather old-fashioned word expresses it: mercy.

To have compassion with a little lamb limping, a beetle turned on its back, a hungry wee child or an elderly person with a walking stick is reasonably easy for most decent folks. But what if compassion is asked with someone or something that makes our blood boil ?

Compassion with the people that throw swan eggs including embryotic swans at the animal rights activist defending the swans. Compassion with people working in factory farms, unaware of how far their work is from what nature intended. Compassion with the people who ride on horseback underneath a dead strung up goose, in order to pull its head off. Compassion with people who respond in a gulf of bottled up festering anger and hate to others that have fled home in search for safety and peace. Compassion with those who laugh at you for asking them for compassion, calling you a treehugger. Compassion with the playground bullies. With the youth hanging out loitering in the neighbourhood. Compassion with people who harm other living beings and seem to have no problem with that. What made them become like this?

That’s compassion for advanced learners. Compassion 2.0. And it’s incredibly hard. As our old ego wants punishment, guilt, penance, justice, gratification. Our old self asks for an eye for an eye, a tooth for a tooth. Retribution. Revenge.

Our old self wants to see bloodshed and heads rolling. Our old self has forgotten how we have done and tried that all before and to no avail in the long run. “You can bomb the world to pieces, but you can’t bomb it into peace”.

But beware. Showing compassion does not equal covering the ugly with a cloak of love, smoothing over, justifying, making excuses. Those calling you a treehugger for asking for their compassion, belittle the power of compassion, putting you in the loony bin, like someone merrily stuffing their head in a bucket full of rainbow coloured sand in blissful ignorance, refusing to face the real problems. Showing compassion does not mean talking straight what is corrupted, but peel the layers of the corruped and help it get straight on its feet again.

So we need to look for a new paradigm. A paradigm of the old wise ones, the ones that said ‘your pain is my pain’. ‘And thus I tell thee, what you have done upon the least of my brothers, you have done upon me’. ‘Forgive them, for they do not know what they are doing’. The true meaning of this only sinks in once you are able to go past your own fury, your own fear, your own incomprehension and your own sorrow. If you look for that one core, hidden below layers of fear, anger, hurt, indoctrination, fury, you get to the soul, the core, that which comes from the same light. That one part, that has forgotten – just like you have – that all is one and one is all. Only than you can truly forgive. Only then you experience what it really means to show someone compassion. And the road there is a long, winding one, full of nooks and crannies, u-turns, stop-think-do-stopovers and face-palms.

Compassion is love. So if you share things that are wrong, don’t just share those wrongs, actively search for solutions. Walk the walk, talk the talk. Share your moments of wonder, so others can enjoy wonders to. Share your love, so others can experience that love. Embrace your imperfections. You are not holier than thou. You are allowed to fail, to trip, to be blatantly barking up the wrong tree. As long as you keep trying and do your best to succeed, walk on, be right a next time. Even if you don’t make it happen in just one day 😉

Namasté

Four winds and Blessed Be

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dark Moon Ritual – Covenant of Hekate

Dark Moon Ritual – Covenant of Hekate.

 

Hekate – Maiden, Mother and Crone.

the goddess closest to my heart.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Duivenstraat Oss: Handel In Doodzieke Chihuahua Pups!!

Duivenstraat Oss

Broodfokkers en doorverkopers kunnen overal zitten; zelfs in mooie, nette huizen. Wanneer je op de locatie Duivenstraat Oss 40 (nummer kan ik helaas niet zeggen) een chihuahua puppy of andere puppy wilt kopen (of waar dan ook – waar de toestand verdacht is) DOE DAT NIET!

Dit zijn hele slechte, gewetenloze doorverkopers die pups van broodfokkers doorverkopen vlak voordat ze dood gaan!!

Ik hoop dat ik met mijn verhaal wat bewustwording teweeg brengt en je kan behoeden voor dit vreselijke scenario. Ik heb (naast vele andere mensen ook) een Chihuahua pup in Oss gekocht, die op de eerste dag al heel ZIEK was en op dag 2 aan het infuus moest de eerst gestelde diagnose was hypoglycemie (suiker problemen ) door ondervoeding, ; braken, diarree, geen eet en drink lust en vocht tekort.

De fokkers zijn op de hoogte maar doen zeer moeilijk en hangen op aan de telefoon. Boos…

View original post 1,896 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

100 Years of Breed “Improvement”

very thought provoking… in their quest for perfection, mankind has fiddled with many animals, in the case of dogs leading to deformities, congenital defects and an ever shrinking gene pool. Some breeds are basically diverted into two lines: show lines (with often exaggerated features causing heriditary diseases and physical discomfort) on the one side, working lines (often closer to the breed as it was, say, 100 years ago) on the other side.

Science and Dogs

For the sake of honest disclosure, I will admit to owning “purebreds” (the ‘pureness’ of purebreeds is a discussion for another time) but I also have mutts. All the dogs I’ve had since childhood had a few things in common, they were friendly, prey driven, ball-crazy, intense, motivated, athletic (crazy dogs are easier to train) and none had intentionally bred defects. I would never buy/adopt a dog whose breed characteristics exacted a health burden.(Asher 2009). That just incentivizes people to breed more of these intentionally unhealthy animals.

The dogs on the left are from  the 1915 book, ‘Breeds of All Nations by W.E. Mason. The examples on the right are modern examples from multiple sources. To be able to make an honest comparison, I’ve chosen pictures with similar poses and in a couple of cases flipped the picture to get them both aligned in the same direction. I…

View original post 699 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

another uneducated scaremongerer jumping the bsl bandwagon

Sad to see another uneducated scaremongerer jumping the bsl bandwagon. First of all there is no such thing as a dangerous dog, just ignorant at best or plain thick and/or evil people at worst.  Saying some breeds are ‘vicious’ is just as daft, specieist and ridiculous as saying red haired women can’t be trusted or black people are prone to be criminals. Secondly. Please educate yourself on dog psychology before making ridiculous statements. and just watch the statistics. The Dangerous Dog Act has been in place for over 2 decades in the UK and dog bite incidents have not gone down, in some areas they have gone UP.

Third – again a very familiar pattern emerges. As you mention yourself, it was his cousin’s bull mastiff. Where was the owner??? How was this dog introduced to the child? Did this dog listen to anyone else but the owner? How many warning signs were ignored? Did the child ever learn how to read a dog’s warning signs properly? Respect the dog’s space? How to behave around a dog? My guess is the answer to all above questions is no. And then you go and blame the dogs?

I’m not even addressing your remark re guns kill people as I have yet to see the first gun firing itself and making a well aimed shot independently unless we are talking drones. I am anti gun ownership by the way, I just think comparing a living being that can be educated to a piece of metal is beyond daft. I am a dog guardian and have been around dogs of all sizes and dispositions for the past 20 years and I can guarantee you there is no such thing as a ‘vicious breed’. As usual in bsl circles you are attacking the wrong end of the leash. The only way to reduce dog bites significantly is to uphold responsible dog guardianship. And take away dogs from their irresponsible ‘owners’ same as children are taken away from their irresponsible parents when necessary. And while we’re at it, stop breeding and THINK before you take a dog into your family. Are you made of the right stuff to be a responsible guardian? Some people just shouldn’t have dogs or kids for that matter 🙂 juss saying

Posted in Uncategorized | Leave a comment

another one jumping the bsl bandwagon

Link | Posted on by | Leave a comment